Hizmet Sözleşmesi


TCI SEYAHAT VE TAŞIMACILIK TİCC.LTD.ŞTİ’nin (Bundan böyle “ITCTUR” olarak anılacaktır.) acentelerinden konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir. 


1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve broşürde belirtilir. 


2- Rezervasyon yapan tüm müşteriler; başta tesis, Sağlık Bakanlığı, yerel kurumlar/otoriteler olmak üzere, ilgili kurumların Covid-19 ile ilgili olarak aldığı tüm tedbirlere uymak ve bu tedbirler kapsamında; başta HES Kodu olmak üzere kendilerinden talep edilen tüm bilgileri tesise vermek zorundadır. Tedbirlere uymayan müşterilere sunulacak bazı hizmetler sonlandırılabilir. Müşterilerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere uymaması halinde yaşanacak olumsuz durumlardan tesis ve ya İTCTUR sorumlu değildir.Müşterilerin sağlığını korumak amacıyla ilgili kamu kurumları tarafından alınan Covid-19 önlemleri kapsamında; müşterilerin tesise girişi sırasında HES Kodu sorgusu yapılacaktır. Tesis, sorgulama sonucunda tanılı veya temaslı müşterileri kabul etmeyebilir, izolasyon odasına alabilir, tesisten çıkışını isteyebilir veya ilgili kamu kurumlarının düzenlemeleri kapsamında gerekli görülen diğer işlemleri yapabilir. Rezervasyon yapan tüm müşteriler, hem kendi sağlıklarını hem de kamu sağlığını korumak için tesise giriş öncesinde, konaklama süresince ve tesisten ayrıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenenler başta olmak üzere; Covid 19 kapsamında gerekli olan tüm tedbirleri uygulamaktan sorumludur. Sağlık problemi bulunan veya Covid-19 belirtilerine ilişkin şüphesi olan tüm müşterilerin, tesise giriş öncesinde sağlık kuruluşlarına başvurması gereklidir. Covid-19 sebebiyle müşterilerin uğradığı veya sebep oldukları zarardan kendileri sorumlu olup her ne sebeple olursa olsun, İTCTUR sorumlu değildir. 

3- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir. 

4- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ'nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin MÜŞTERİ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde İTCTUR'un bir sorumluluğu olmadığı MÜŞTERİ tarafından kabul edilmektedir. 


5-Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan İTCTUR'un veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle İTCTUR'a ve/veya İTCTUR çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder 


6-Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde İTCTUR'un söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir. 


7- MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir. 


8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği İTCTUR yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder. 


9- MÜŞTERİ'nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, Covid-19 dahil olmak üzere salgın hastalık vb.), İTCTUR'un/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmayacaktır.  


10- Erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alınması hali hariç çağrı merkezi ve acenteden yapılan tüm ürün tipleri ve hizmetlerine ait rezervasyonlar için geçerli olmak üzere kayıt anında yurt içi hizmet bedelinin en az %30'i rezervasyon işlemi sırasında, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, tura başlangıç tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında rezervasyon bedelinin tamamının ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam rezervasyon bedelinin %30'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Çağrı merkezi ve acente vasıtasıyla olsa dahi erken rezervasyon da dahil olmak üzere indirimli hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, Web sitesi, mobil satış veya aplikasyon kullanılarak satın alınan tüm rezervasyonlarda hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. 


Yapılan rezervasyonda kullanılan hediye çekinin, MÜŞTERİ tarafından herhangi bir sebeple kullanılmadığı/ yarım bırakıldığı durumlarda işbu Genel Kurallar'daki yer alan iptal koşulları devreye girecek olup çek bedeli dışında ödeme yaptı ise çek dışında kalan meblağın iadesi bu koşullar doğrultusunda eğer mümkün ise yapılacaktır. Çekin bedelinin nakit olarak iadesi hiçbir koşulda mümkün olmayıp ; işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarına göre iadesi mümkün ise süresi dahilinde kullanılmak üzere çek MÜŞTERİ'ye iade edilecektir. MÜŞTERİ, kendisi veya yakınlarının sağlık ve başkaca mazeretlerini beyan etmek sureti ile geziye iştirak edememesinden vb. kendi kusur ve ihmallerinden İTCTUR'u sorumlu tutamaz ve böyle bir durumda işbu Genel Kurallar'daki iptal koşullarının geçerli olacağını bilmektedir. 


11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ'nin tur bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının İTCTUR'un kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini İTCTUR'a ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır. 


12- İTCTUR'un hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde İTCTUR, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ'ye iade eder. 


13- MÜŞTERİ’nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. 

MÜŞTERİ, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 29-15 gün varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin %30’ini, 14 günden az bir süre kala ise tamamını İTCTUR’a ödemeyi kabul eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. 

MÜŞTERİ’nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenen belgelenebilir ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir. 


14- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. 

15- MÜŞTERİ'nin Seyahat/Tur İçeriği (Voucher) da bildirilen otele giriş başlangıç saatine uygun şekilde belirlenen başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda İTCTUR, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir. 

16- İTCTUR, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla konaklama hizmeti sağlayan tedarikçinin hizmet vermeyeceğini İTCTUR'a bildirmesi hallerinde hizmeti başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Müşteri tarafından her bir hizmet için ödemesi yapılan rezervasyon bedelleri kapsamında tedarikçilerin uygunluğu doğrultusunda MÜŞTERİ kendisine önerilebilecek alternatifler için karar verme hakkını kullanabilir. MÜŞTERİ; (1)tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönerek tüketilmeyen hizmet bedelini 14 gün içerisinde iade alma hakkına, (2)isterse İTCTUR tarafından kendisine teklif edilen (varsa) ödediği bedel ile eşit değerde başka bir hizmete ilave bedel ödemeden katılma hakkına veya daha yüksek değerdeki hizmete aradaki fark bedeli ödeyerek katılma hakkına, (3)daha düşük bedelli bir hizmet seçer ise aradaki fiyat farkının kendisine iade edilme hakkına sahiptir. 

17- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir. 

18- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir. 

19- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir, katılım sırasında aranan gsm numarası ile Müşteri'nin e-mail adresi yalnızca üyelik oluşturulması ve teyit amacıyla kaydedilir, görüşleri, ad ve soyad bilgileri ile birlikte şikayet, öneri, vb. görüşlerin çözüme kavuşturulabilmesi adına ilgili tesise iletilebilir ve otelpuan.com sitesi kuralları çerçevesinde incelendikten sonra otelpuan.com sitesinde yayınlanabilir.